Optimax Eye Specialist

ENBM

NOTIS PRIVASI

Notis Privasi ini menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia menetapkan cara Optimax Eye Specialist Sdn Bhd dan/atau kumpulan syarikatnya (“Optimax Eye Specialist”) mengumpul, menggunakan dan melindungi maklumat peribadi anda yang telah diberikan kepada Optimax Eye Specialist.

Istilah "Optimax Eye Specialist" atau "kami" merujuk kepada Optimax Eye Specialist sebagai pemilik laman web ini. Istilah “awak” atau “anda” merujuk kepada pengguna atau penonton laman web Optimax Eye Specialist.

1. Mengapa Optimax Eye Specialist mengumpul maklumat peribadi anda

(A) Maklumat peribadi anda dikumpul untuk tujuan berikut:

 1. untuk pendaftaran pesakit dengan Optimax Eye Specialist;
 2. untuk tujuan pentadbiran;
 3. untuk penilaian dan analisis pasaran, pelanggan Optimax Eye Specialist dan/atau bakal pelanggan berhubung dengan rawatan, produk dan perkhidmatan Optimax Eye Specialist;
 4. untuk memantau, menyemak dan menambah baik perkhidmatan Optimax Eye Specialist;
 5. untuk digunakan untuk penyimpanan rekod dalaman;

(B) Untuk tujuan ini kami mengumpul maklumat peribadi yang termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:-

 1. nama, jawatan dan nama syarikat;
 2. maklumat perhubungan termasuk alamat, alamat e-mel dan nombor telefon;
 3. butiran lawatan anda ke pusat Optimax Eye Specialist dan/atau klinik dan/atau laman web;
 4. maklumat demografi;
 5. jantina, umur dan tarikh lahir; dan
 6. maklumat lain yang berkaitan untuk membolehkan Optimax Eye Specialist menyediakan anda dengan rawatan, produk dan perkhidmatan Optimax Eye Specialist.

2. Bagaimana Optimax Eye Specialist mengumpul maklumat peribadi anda

Optimax Eye Specialist mengumpul maklumat ini apabila anda melawat pusat atau klinik Optimax Eye Specialist, apabila anda mendaftar atau apabila anda menelefon atau menghantar e-mel kepada Optimax Eye Specialist atau menghubungi Optimax Eye Specialist.

Dengan memberikan maklumat peribadi anda kepada Optimax Eye Specialist, anda telah bersetuju untuk memberikan persetujuan anda kepada pemprosesan maklumat peribadi anda oleh Optimax Eye Specialist untuk tujuan yang sah yang dinyatakan apabila maklumat peribadi anda dikumpul. Optimax Eye Specialist tidak akan memproses maklumat peribadi anda melainkan anda telah memberi kebenaran kepada pemprosesan maklumat peribadi anda. “Pemprosesan” bermaksud mengumpul, merekod atau menyimpan maklumat peribadi anda atau menjalankan sebarang operasi atau set operasi pada maklumat peribadi anda.

3. Perkongsian maklumat peribadi anda

Optimax Eye Specialist tidak menjual, menyewa atau memajak maklumat pesakit Optimax Eye Specialist kepada pihak ketiga. Optimax Eye Specialist bagaimanapun boleh berkongsi dan/atau mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga dalam keadaan berikut:

 1. untuk tujuan memberikan maklumat kepada penjaga kesihatan profesional anda yang merawat;
 2. di mana Optimax Eye Specialist dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang, peraturan, atau apa-apa penghakiman, perintah, atau keperluan mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa lain yang berwibawa;
 3. di mana anda telah bersetuju dengan pendedahan tersebut.

4. Pengekalan maklumat peribadi anda

Semua maklumat peribadi anda yang dikumpul oleh Optimax Eye Specialist akan disimpan dengan Optimax Eye Specialist dan Optimax Eye Specialist tidak akan menyimpan maklumat peribadi anda lebih lama daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang sah di mana ia diperoleh.

5. Akses kepada maklumat peribadi anda

Anda boleh meminta salinan maklumat peribadi anda yang telah anda berikan kepada Optimax Eye Specialist dengan mengemukakan permintaan anda secara bertulis dengan menyatakan maklumat peribadi yang anda ingin akses termasuk sebarang diskaun atau nombor rujukan jika terpakai kepada Optimax Eye Specialist di mana bayaran akan dikenakan kepada anda (jika perlu) dan anda perlu memberikan salinan dokumen berikut dengan permintaan bertulis anda untuk membolehkan Optimax Eye Specialist mengesahkan identiti anda:

a. Kad Pengenalan; dan/atau
b. lesen memandu.

6. Ketepatan dan pembetulan maklumat peribadi anda

Optimax Eye Specialist mengambil semua langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat peribadi anda yang diberikan kepada Optimax Eye Specialist adalah tepat dan relevan hanya untuk tujuan yang sah di mana ia diperoleh dan disimpan mengikut cara di mana ketepatan dan kesempurnaan maklumat peribadi anda tidak terjejas dan maklumat peribadi anda adalah terkini.

Jika mana-mana maklumat anda tidak betul atau tidak lengkap, pembetulan akan dilakukan tanpa sebarang caj dan anda boleh mengemukakan permintaan anda secara bertulis dengan menyatakan maklumat yang salah dan maklumat yang betul untuk kami menggantikannya. Sila sertakan perkara berikut dalam permintaan bertulis anda yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda seperti:

a. nama;
b. kad pengenalan; dan
c. alamat rumah.

7. Maklumat Peribadi Tidak Lengkap

Dengan memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, anda membenarkan kami memproses maklumat peribadi anda mengikut Notis Privasi ini, dan anda mengesahkan bahawa semua maklumat peribadi yang anda berikan adalah tepat dan lengkap, dan tiada satu pun daripadanya mengelirukan atau ketinggalan zaman. Anda akan segera mengemas kini kepada kami sekiranya terdapat sebarang perubahan pada maklumat peribadi anda.

Di mana dinyatakan (contohnya dalam pendaftaran), adalah wajib untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk perkhidmatan dan/atau produk kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan maklumat peribadi wajib tersebut, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan/pendaftaran anda dan memberikan anda produk atau perkhidmatan kami

NOTIS PRIVASI LAMAN WEB (Item 8-11)

8. Pemasaran Langsung

Optimax Eye Specialist boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran, khususnya untuk membentangkan anda dengan iklan, pemasaran dan/atau bahan promosi yang memaklumkan tentang rawatan, produk dan perkhidmatan kami dan/atau menjalankan cabutan hadiah percuma dan pertandingan hadiah dan maklumat lain yang berkaitan kepada rawatan, produk dan perkhidmatan kami yang kami percaya mungkin menarik minat anda.

Optimax Eye Specialist akan menghantar kepada anda iklan, pemasaran dan/atau bahan promosi atau maklumat berkaitan dengan rawatan, produk dan perkhidmatan kami, melalui e-mel atau khidmat pesanan ringkas (SMS), jika anda telah memilih untuk menerima maklumat tersebut apabila anda mendaftar dengan Optimax Eye Specialist.

Jika pada bila-bila masa anda ingin berhenti menerima iklan, pemasaran dan/atau bahan promosi ini, anda boleh berbuat demikian dengan menggunakan maklumat berhenti melanggan pada setiap mel tersebut, dengan mengemas kini profil pengguna atau data akaun anda atau dengan menghubungi Optimax Eye Specialist (lihat di bawah untuk butiran tentang cara menghubungi Optimax Eye Specialist).

9. Pautan kepada sumber kandungan luaran

Laman web Optimax Eye Specialist mungkin memaut atau mengarahkan anda ke laman web lain atau sumber kandungan luaran yang bukan dalam kawalan kami. Walaupun kami akan menggunakan usaha terbaik kami untuk memastikan bahawa kami memautkan atau mengarahkan anda hanya ke laman web yang berkongsi piawaian privasi dan keselamatan kami, kami tidak berada dalam kedudukan untuk menjamin perkara yang sama dan kami tidak akan bertanggungjawab ke atas perlindungan dan maklumat  peribadi yang anda berikan di laman web tersebut. Oleh itu, anda harus berhati-hati termasuk menyemak notis privasi laman web tersebut sebelum mendedahkan sebarang maklumat peribadi.

10. Penjejakan web (kuki dan suar web)

Optimax Eye Specialist menggunakan kuki (fail teks kecil yang menyimpan maklumat pada cakera keras anda) untuk fungsi dan operasi tertentu di laman web kami.

Kuki membantu Optimax Eye Specialist untuk memahami bahagian mana laman web Optimax Eye Specialist yang kerap dilawati. Dengan maklumat ini Optimax Eye Specialist dapat menyesuaikan rawatan, produk dan perkhidmatan Optimax Eye Specialist dan/atau laman web untuk memenuhi permintaan anda dan memberikan anda pengalaman pengguna yang lebih sesuai dan diperibadikan. Sebagai contoh, kuki membenarkan Optimax Eye Specialist memastikan bahawa maklumat yang dipaparkan pada lawatan anda yang seterusnya akan sepadan dengan pilihan pengguna anda.

Anda boleh mengkonfigurasi penyemak imbas anda untuk menerima semua kuki, menolak semua kuki, atau memberitahu anda apabila kuki dihantar. Setiap penyemak imbas adalah berbeza, jadi semak menu "Bantuan" penyemak imbas anda untuk mengetahui cara menukar pilihan kuki anda. Sebagai contoh, pada Microsoft Internet Explorer anda boleh melumpuhkan atau memadam kuki dengan memilih "Alat/Pilihan Internet".

Sila ambil perhatian bahawa laman web Optimax Eye Specialist direka bentuk untuk berfungsi dengan kuki dan menolak penggunaan kuki boleh menjejaskan penggunaan laman web Optimax Eye Specialist dan mungkin menghalang anda daripada memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan Optimax Eye Specialist di laman web Optimax Eye Specialist. Optimax Eye Specialist tidak bertukar kuki dengan mana-mana laman web pihak ketiga atau pembekal data luaran, kecuali dengan pihak ketiga yang bekerja dengan Optimax Eye Specialist untuk menyediakan perkhidmatan Optimax Eye Specialist kepada anda.

Laman web Optimax Eye Specialist dan komunikasi yang dihasilkan daripada menggunakan dan/atau mendaftar ke laman web Optimax Eye Specialist, seperti e-mel promosi, mungkin mengandungi imej elektronik yang dikenali sebagai "suar web". Suar web biasanya berfungsi bersama-sama dengan kuki, dan Optimax Eye Specialist boleh menggunakannya dengan cara yang sama Optimax Eye Specialist menggunakan kuki (lihat di atas).

11. Pilihan kepada maklumat peribadi anda

Anda boleh memilih untuk menyekat pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda dengan mengklik pautan dalam Mel Terus Elektronik Optimax Eye Specialist (“EDM”) untuk berhenti melanggan perkhidmatan selepas menerima EDM daripada Optimax Eye Specialist atau anda boleh menghubungi Optimax Eye Specialist secara terus.

12. Keselamatan

Optimax Eye Specialist komited dan akan menggunakan usaha terbaik untuk memastikan maklumat peribadi anda disimpan dengan selamat.

Di premis itu, Optimax Eye Specialist telah menggunakan langkah-langkah berikut:
• menggunakan penyulitan, jika sesuai;
• menggunakan perlindungan kata laluan, jika sesuai; dan
• hanya pekerja bertauliah Optimax Eye Specialist dibenarkan mengakses maklumat peribadi anda untuk tujuan yang ditetapkan dalam Notis Privasi ini.

13. Perubahan

Optimax Eye Specialist boleh meminda Notis Privasi ini dari semasa ke semasa dengan menyiarkan perubahan pada halaman ini. Sila layari laman web Optimax Eye Specialist dari semasa ke semasa untuk memastikan anda sentiasa dikemas kini.

14. Konflik

Jika terdapat sebarang percanggahan tafsiran yang timbul antara Notis Privasi bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia yang sepadan, syarat-syarat dalam Notis Privasi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

15. Hubungi

Optimax Eye Specialist mengalu-alukan pandangan dan maklum balas anda tentang Notis Privasi Optimax Eye Specialist. Sila bantu Optimax Eye Specialist untuk memastikan maklumat peribadi yang anda berikan kepada Optimax Eye Specialist adalah tepat dan terkini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau komen sila hubungi Khidmat Pelanggan kami di +603-8703 2525, atau e-mel ke hq@OPTIMAX.com.my atau anda juga boleh menulis kepada Optimax Eye Specialist di Unit 2-2-1, Bangunan AHP, Jalan Tun Mohd Fuad 3, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur.